Normes de publicació

Articles

1) Els articles han de tenir una extensió màxima de 21.000 caràcters comptant espais (sense notes a peu de pàgina), la qual cosa equival a unes 10 pàgines, a un cos 12 de la lletra Times New Roman i 1,5 d’interlínia.

1.1. Els articles destinats a la secció “Revista de les arts” poden tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters comptant espais (unes 20 pàgines com a màxim).

1.2.  Han de portar imatges. L’autor facilitarà les imatges amb el corresponent permís d’ús (copyright) i haurà de facilitar els peus corresponents per a cada imatge. Han de seguir les mateixes indicacions que els altres articles (a un cos 12 de la lletra Times New Roman i 1,5 d’interlínia).

2) Els textos aniran sense notes a peu de pàgina (tampoc no hi ha d’haver notes al final del text).

3 ) Els mateixos autors han d’introduir epígrafs al llarg dels articles.

4) Si cal introduir citacions, s’ha de fer amb “citació americana” dins del text (M. Vayreda 2003: 149).  Al final de l’article s’inclourà una bibliografia sumària amb les referències bibliogràfiques emprades per confegir l’article, ordenades alfabèticament, d’acord amb els models següents:

a) Llibre: Cognom(s) (en versaletes), Inicial(s) de l’autor. Any de publicació entre parèntesis. Títol del llibre (en cursiva). Lloc d’edició: editorial, pàgines a què es fa referència. Exemple: Vayreda, M. (2003). Records de la darrera carlinada. Barcelona: L’Avenç, p. 32-38.

b) Article: Cognom(s) (en versaletes), Inicial(s) de l’autor. Any de publicació entre parèntesis. Títol de l’article (entre cometes altes). Títol de la revista (en cursiva), volum, número, pàgines. Exemple: Cahner, M. (1995). “Cent números”. Revista de Catalunya, núm. 100, p. 3-5.

c) En el cas dels articles de diari, se citen com les revistes, però amb la data del diari entre parèntesis, en lloc del número que posàvem en la revista. Exemple: Riba, Carles (1931). “Laura a la ciutat dels sants, per Miquel Llor”. La Publicitat (10.IV).

d) Si citem una part d’un llibre, ho farem de la manera següent: Cognom(s), Inicial(s) de l’autor. Any de publicació entre parèntesis. Títol de la part entre cometes altes. A: Títol del llibre en cursiva. Lloc d’edició: editorial, pàgines a les quals es fa referència. Exemple: Arnau, Carme (1987). “Miquel Llor i el tantalisme”. A: Marginats i integrats en la novel·la catalana (1925-1938). Barcelona: Edicions 62, p. 19-50.

e) Document: arxiu on és dipositat: nom de la secció, número de la caixa i/o del lligall, folis o pàgines (data). Exemple: AHUB: Actes Universitat Autònoma, vol. 2 (16-12-1938).

5) En la transcripció de documents, normalitzem l’accentuació, la puntuació i les minúscules i majúscules.

6) Les citacions en llengües diferents del català es posen en rodona.

7) Les cometes que s’han d’utilitzar en els articles de la Revista de Catalunya són les cometes altes (“ ”). Si dins les cometes altes cal posar unes altres cometes, es faran servir les angulars (« »).

8) La transcripció de documents es fa d’acord amb les normes seguides per l’Editorial Barcino en la col·lecció “Els Nostres Clàssics”. Els castellans s’ajusten als criteris utilitzats per l’editorial Espasa Calpe en la col·lecció “Clásicos Castellanos”. En el cas d’altres llengües, s’apliquen les normes més usuals per a cadascuna. Per a la traducció de textos clàssics s’utilitzen preferiblement les traduccions publicades per la Fundació Bernat Metge.

Ressenyes

1) Cal encapçalar la ressenya amb l’autor del llibre, el títol, el lloc de publicació, l’editorial, l’any i el nombre de pàgines del llibre. Exemple:

Àlex Susanna

Paisatge amb figures

Barcelona: Proa, 2019, xxx p.

2) Cos  de la lletra: Times New Roman 12  i 1,5 d’interlínia.

3) Extensió: de 6.000 a 9.000 caràcters comptant espais (de 3 a 4 pàgines).

4) No porten títol. Cal que l’autor de la ressenya la signi al començament del text i al final.

Entrevistes

Han de tenir un màxim de 21.000 caràcters comptant espais, és a dir, unes 10 pàgines més les fotografies corresponents (un màxim de 4) i amb el peu de foto corresponent i permís de publicació.

 

Material gràfic de qualsevol secció i, especialment, per a  “REVISTA DE LES ARTS” (Arts visuals – música – cinema – arquitectura)

Cal que l’autor faciliti a la Revista de Catalunya les imatges amb el corresponent permís de publicació i amb la màxima qualitat. Les fotos es podran enviar a la redacció de la revista en un CD o en un arxiu zip per correu electrònic i amb les característiques següents:

a) El format de les imatges ha de ser en PDF.

b) Resolució 300 pp (si és en color) i 600 pp (si és en blanc i negre).

c) Mida de la imatge no superior a 11 × 15.

d) Cal aportar obligatòriament els peus de foto corresponents.

e) Permís de publicació amb el corresponent copyright ©.

f) Cos de lletra de les llegendes, si n’hi ha: 10 d’una Bembo.